Nhà máy sản xuất:

Diện tích tổng công ty khoảng 3,5 ha, bao gồm: