PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH BẰNG BIỆN PHÁP SINH
HỌC Trong nền sản xuất nông nghiệp hiện nay.