Phân bón sinh học WEHG (Worldwise Enterprise
Heaven’s Green) là chế phẩm phục vụ cây trồng thế hệ
mới.