Tuyến trùng là giống giun tròn, có kích thước rất nhỏ,
mắt thường chúng ta không nhìn thấy được, chúng có
khoảng hơn ngàn loài, được phân ra làm 3 nhóm bệnh
chính …