Các loại chế phẩm sinh học dùng trong chăn nuôi gia súc và
gia cầm ngày nay đang được bà con nông dân áp dụng khá
rộng rãi.